بار انداز
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

برای دیدن پاسخ خودآزمایی های ادبیات سال چهارم به ادامه مطلب برید
به تفکیک درس و صفحه


خودآزمایی درس اول نی نامه ص5

1-   جدایی : دوری از مقام وصل ، جدایی روح ما از روح كل

نی : انسان عاشق دورافتاده از محبوب ازل ، انسان عارف یا كامل ، مولوی

نیستان : عالم معنا ، ذات حق و مكان وصل

2-   بیت چهارم

3-   تاثیر مثبت و منفی نی برافراد ، هم در شادی نواخته می شود و هم در غم

4-   نابودی

5-   پرده ی اول : نغمه و آهنگ و موسیقی / پرده ی دوم : حجاب و مانع

پرده دریدن كنایه از آشكار كردن اسرار دل ، رسوا كردن

6-   عشق ، معشوق (خداوند)خودآزمایی درس دوم مناجات نامه ص8

1- الف – نروم جز به همان ره كه توام راه ، نمایی = تنها آن راهی را خواهم پیمود كه تو آن را به من نشان می دهی در این صورت راه مفعول و م متمم است .

ب- نروم جز به همان ره كه توام راهنمایی = تنها راهی را خواهم پیمود كه تو راهنمای من هستی  م مضاف الیه برای راهنما می باشد.

2- بیت 6 همه بیشی تو بكاهی همه كمی تو فزایی .

3- مضامین اخلاقی ، عرفانی و تربیتی یا حاوی نیایش های لطیف و زیبا ، لبریز از معارف و آموزش های اخلاقی و اجتماعی است .

4- رحیم ، عظیم ، كریم ، حكیم ، بخشنده ، ستارالعیوب ، علام الغیوب .خودآزمایی درس سوم كاوه آهنگر ص 21

1-   ستایش داد پیشگی و تاكید بر دادگری

2-   هردو انقلاب مردمی و ضد شاهان ستمگر بوده است

3-   چون به خدا ناسپاس و دچار غرور شد و گفت من خدا هستم .

4-   خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث .

5- نفوذ به خورشخانه و دربار و نجات دادن یكی از دونفری كه قرار بود هر روز كشته شوند.

6-   حضرت ابراهیم (ع)

7-   ضحاك

8-   ضرب المثل جای سوزن انداختن نبود

9- شاهنامه ، سرگذشت ملتی است در طول اعصار و نشان دهنده ی مردمی است كه برای آزادگی و شرافت و فضیلت جنگیدند و نشان دهنده ی فرهنگ و اندیشه و آرزوی آن هاست .خودآزمایی درس چهارم دریای كران ناپدید ص 25

1- چون در همه زمان ها انسان ها عواطف و احساسات دارند و آن ها را در قالب شعر غنایی بیان می كنند.

2-   با بیت سوم و چهارم

3- سركشی عاشق از عشق ، او را به معشوق نزدیك تر می كند و فرار از دام عشق ممكن نیست.

4-   عشق او باز مرا به بند آورد (گرفتاركرد)       كوشش بسیار سودمند نشد.

5-   كز كشیدن تنگ تر گردد كمند

6-   بیت چهارمخودآزمایی درس ، من این همه نیستم ص27

1-   فروتنی و تواضع

2- خواست عملاٌ ثابت كند كه القاب ، نشان دهنده ی چیزی نیست ، بلكه القاب خوب و بد همه لفظ است و بیانگر حقیقت وجودی انسان نمی باشد.

3-   هیچ كدام

4-   هیچ یك از این لقب ها ، حقیقت مرا نشان نمی دهد.

5- بازرفتند : بازگشتند /بشوریدند : اعتراض كردند / بیرون گرفت : بیرون آورد / آواز داد: صدا زد ، گفت

6-   اقامت : ماندن ، جای گزیدن

اقامه : برپاداشتن ، به جا آوردن

مصاحبت : هم نشین شدن

مصاحبه : گفت وگو با رجل سیاسی ، علمی و ادبی ، گفت وگو با مردم

ارادت : میل قلبی به كسی یا چیزی داشتن ، اخلاص و اظهار كوچكی در دوستی

اراده : خواستن ، میل ، قصد و آهنگخودآزمایی درس پنجم مناظره خسرو با فرهاد ص 31

1-   شناخت شخصیت و هدف فرهاد و منصرف كردن او از عشق شیرین

2- عاشقی سرسخت و پاكباخته و فروتن كه با تمام وجود به معشوق عشق می ورزید و در عشق صادق بود.

3-   بیت 12 بگفت آشفته از مه دور بهتر

4- بگفتا گر خرامی در سرایش (چه می كنی ؟) بگفت (اگر در سرایش بخرامم ) اندازم این سر زیر پایش ، بیت 6 جمله دارد.

5-   محكم ، قاطع ، صادقانه و در ظاهر آشفته و در باطن منطق عشق بر آن حاكم بود.

6-   یاد نكردن از او

7-   نثار كردن سر در راه معشوقخودآزمایی درس ششم اكسیر عشق ص 33

1-   از خود بیخود شدم ، خودم را فراموش كردم

2-   آرام ، ساكت (ساكن شود : تسكین یابد )

3-   بیت 6خودآزمایی درس هفتم بهارعمر ص35

1- بهار ایهام دارد : 1- شکوفه و گل ِ نارنج    2- بهارعمر کنایه از دوران جوانی        3- بت (زیبا روی )

2- مصرع اول  و دوم  در بیت دوم       3- اشاره به اهمیت عمر و چگونه گذراندن آن
دارد. 

4- خیل به معنی گروه اسبان و گروه سواران با عنان و سواران تناسب دارد.  خودآزمایی درس هشتم عیب جو و مجنون 37

1- چون مجنون عاشق لیلی بودوهمه چیز او راحسن وكمال می دیداما عیب جو ، چون ظاهر نگر بود فقط عیب ها را می دید .

2- همان طور كه آندره ژید در كتاب مائده های آسمانی گفته است : بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه درآن چیزی كه به آن می نگری . یعنی باید دیدمان عوض شود زیرا اگر چشم با هنر و خوبی ها همراه باشد خوبی را می بیند و اگر با بدی همراه باشد همه چیز را بد می بیند .

3- مولانا لیلی را زیبا می داند ولی نه زیبای زیبا رویان و او را به زشتی نكوهش نمی كند. وحشی بافقی لیلی را كاملاً زشت می داند.

4- علامت نكره ، چون ی در قصوری علامت نكره می باشد بهتر است ی در حوری را هم نكره بگیریم .خودآزمایی درس نهم سپیده آشنا ص 41

1-   چندشناك ، وهمناك ، شداید  استخوان سوز ، نگاه وحشتناك غارها

2-   توصیف ماه و حركت آن در شب بر فراز سرزمین ماتم زده ی كربلا در بند چهارم .

3-   دیشب ، شب عاشورا / امشب : شب شام غریبان

4-   اگر دین ندارید (لااقل ) در دنیایتان آزاده باشید .

5- زیرا نویسنده به كمك احساس و تخیل شاعرانه ی خود به توصیف ابعاد مختلف ، قیام كربلا و اندیشه های جاری در آن پرداخته است ودر آن توصیفات زیبایی وجود دارد كه بیانگر عواطف انسانی است .خودآزمایی در دهم قلب مادر ص 44

1-   بیت آخر

2-   عشق لطیف مادری و بیان احساسات او درباره فرزندش

3- چون خالی ازهرنوع عاطفه ای است وبه مادر بی احترامی كرده وبه خاطر هوس دست به قتل او می زند.

4-   تكلیف كلاس خودآزمایی درس یازدهم كیش مهر ص47

1- سرمستی و از خود بیخود شدن یا نیل به الله و فنای فی الله . زیرا در مسلك عاشقان و عارفان پرستش حقیقی وقتی رخ می دهد كه صوفی كاملاً از خود بی خود شده و مجذوب حق شده باشد .

2-   بیت سوم

3-   قطرات باران

4- بیت : به خون خود آغشته و رفته اند               چه گل های رنگین به جوبارهاخودآزمایی درس سرودعشق ص49

1- همه ی پدیده ها در حال تسبیح و عبادت خداوند هستند. 2- وحدت وجودی (همه ی عالم هستی از خدای یگانه حکایت دارد. و خداوند در همه ی پدیده های هستی جلوه گر است.

2- قلب: مجاز از کل وجود/ مپرس:آرایه ی تکرار دارد/ حسن تعلیل: علت ریزش باران ، گریه ی ابر از فراق یار تصور شده است.خودآزمایی درس دوازدهم ص 52

1- غم اول عادی و دنیایی است / غم دوم ، غم عشق است كه شاعر خواهان آن می باشد و جنبه آفرین و تحسین و سازندگی دارد.

2- شاعر ، زخم وارد شده بر سینه ی مبارز را مثل مدال افتخار می داند كه بر سینه ی فردی زده باشند.خودآزمایی درس سیزدهم  صفحه 58

1- تا به طور غیر مستقیم به شیخ بوعبدالله باكو بفهماند جایگاه افراد متكبّر و خودبین ، دوزخ است .

2 -هر چه نگاه كردم ، هیچ كس را بدتر از خود ندیدم ( در حكایت انسان راستین ) .           3-- « به قول مردمان خطّی به وی فرو نتوان كشید .»

4-- « انسان راستین »          5--  با بیانی غیر مستقیم و تمثیلی از طریق جملاتی كوتاه و موثّر آنان را تربیت    می كردند .    6--  بهتراست خود را گناهكار بدانم .

 


خودآزمایی درس چهاردهم  صفحه62

1- منظور نویسنده پذیرش بی چون و چرای مشیّت الهی است و پذیرفتن این نكته كه « هر چه پروردگار برای بنده بخواهد بهترین است .» این حالت توكّل و تسلیم موجب آرامش روحی و كاهش دل نگرانی ها می شود و به شخص مقاومت و استحكام روحی می بخشد .

2- نویسنده عالم افسانه ها را پررنگ و نگار و پرّان و نرم می داند .   3- تشرّع و عرفان / عشق و زندگی عملی / شوریدگی و عقل / همدم كودك و دستگیر پیر .

4- سخن سعدی به همه شبیه است و به هیچ كس شبیه نیست ، در زبان فارسی احدی تنوانسته است مانند او حرف بزند و در عین حال نظیر حرف زدن او را هر روز در كوچه و بازار می شنویم .

5-  نوعی حركت میان یورتمه و قدم زدن ( حركتی است كه با خم كردن پشت همراه است و به راه رفتن شتر می ماند ) .

6-  زیرا دامنه ی كلام سعدی به قدر كافی وسعت دارد و ناآگاهی از مفهوم یك لغت یا نفهمیدن معنای یك بیت مجموعه ی اثر را نا مفهوم نمی كند . همیشه قرائن و نشانه هایی برای درك مفاهیم دشوار در سایر ابیات وجود دارد .

7- نویسنده با فروتنی اعتراف می كند كه قدم در میدانی نهاده كه سعدی یكّه تاز آن است . خود را همچون بیماری می پندارد كه كه به مرض استسقا ( سیری ناپذیری از آب ) دچار است و كلام سعدی همچون آبی عطش او را فرو می نشاند و می گوید كه میدان برای فعّالیّت نوشتن باز بود . من هم بسیار مایل به نوشتن بودم پس چون همه ی امكانات فراهم بود به این كار دست زدم .

 خودآزمایی درس پانزدهم ص 68

1- پرگو (آكنده گوش ، ژاژخای ) كم گوی (سرافراز ، كم آواز ، تامل كننده در جواب ، دارای سخنان مروارید مانند )

2-   صدف ، مشك ، كوه

3-   بیت ششم : نشاید بریدن نینداخته

4- بیت دهم : حذر كن ز نادان ده مرده گوی              چو دانا یكی گوی و پرورده گوی

با بیت یازدهم نیز ارتباط دارد

5- آكنده گوش در لغت به معنی كر است و كنایه از نصیحت ناپذیر . كسی كه زیاد سخن می گوید چون فرصت شنیدن ندارد سخن در گوش او فرو نمی رود و مثل فردی است كه گوشش كر است و طبیعتاٌ به اندرز و حرف دیگران گوش نمی دهد.

6-   اخلاقی

7- شعرهای تعلیمی در قدیم غالباً مشتمل بر سرودهای اخلاقی ، دینی و عارفانه بود ولی از انقلاب مشروطه به بعد مسائل سیاسی اجتماعی و روانشناسی نیز به حوزه ی شعر تعلیمی وارد شد.خودآزمایی درس شانزدهم ذكر حسین بن منصور ص72

1- الف- وقایع عجیبی كه مخصوص او بود             ب- حكم و فتوای جنید لازم است         ج- اعتراض كردند

2 – مردم قشری وعادی حقایق را درك نمی كنندنه تایید شان به دردمی خوردونه تكذیبشان بنابراین ، اصل ، قبول الهی است . او اظهار نظرهای مردم را در این زمینه بی تاثیر می داند و كار حلاج را یكسره به خدا وا می گذارد.

3- جنید به هنگام صدور فتوا، جامه ی زاهدان و مشایخ را پوشید.

4- برای این كه بتواند فتوا بدهد چون او می خواست خود را در مقام صوفی تبرئه كند و بر اساس شخصیت فقاهت و شیخی خود فتوا بدهد به همین دلیل لباس صوفیان را از تن بیرون آورد و لباس مشایخ را پوشید.

5- زیرا منكران حلاج به علت استواری در دین و بر اساس توحید با او مخالفت می كردند و چون او را مشرك  می دانستند می خواستند با كشتن او ، اصل شرك را از بین ببرند در حالی كه مریدان فقط به حلاج خوش گمان بودند.

6- زیور و زینت بخش مردان خدا ، خون و شهادت آنان است .خودآزمایی درس هفدهم  (مست و هشیار ) ص 75

1-   فسادهای اجتماعی

2-   رشوه گیری و فساد حاكم بر قوه ی قضائیه

3- فساد و گناه ، كمش هم زیاد است و در اینجا بحث بر سر كم یا زیاد بودن گناه نیست بلكه نفس عمل مهم است یعنی شراب خوردن حرام است چه كم باشد و چه زیاد .خودآزمایی درس هجدهم صفحه 80

1- مقصود از « اسب سیاه » و « لؤلؤ تر » به ترتیب « ابربهاری » و « باران » است .

2- ابر بهاری را به اسبی سركش تشبیه كرده است كه از ضربه های سم اش بر صفحه ی  آسمان ، باران همچون مروارید می بارد .

3- « مشك سیاه » در شعر منوچهری استعاره از « سیاهی گوش كبك » و سیاهی داخل گلبرگ لاله ، « داغ لاله » است . در « ثمین » نیز استعاره از « قطرات باران و شبنم » است كه بر گلبرگ های لاله می نشیند .

4- « خرگه » خیمه ی باشكوه و منفرد شاه و « خیمه » محل اسكان سربازان است ، چون لاله بلندتر از سبزه ها است و شكوه و جلوه ی آن بیشتر و تعداد آن كمتر است و سبزه ها به تعداد بی شمار لاله ها را احاطه كرده اند . لاله را شاهی در میان خیل سربازان انگاشته است .

5- مسمّط          6- گویی بطّ سفید : تخیّلی / مست و هشیار : نمادین – تخیّلی / راه بی نهایت : نمادین – تخیّلی / شب كویر : نمادین – تخیّلی – واقعی / سپیده ی آشنا : واقعی – تخیّلیخودآزمایی درس نوزدهم   صفحه 84

1-« سیم » : برف و « كمربند آهنین » : سیاهی دامنه و بخش میانی كوه می باسند كه هر دو استعاره می باشند .

2- بلندی و رفعت دماوند كه به صورت حسن تعلیلی شاعرانه بیان شده است

              ( حسن تعلیل : ارئه ی بیانی شاعرانه برای امور واقعی )

3- زیرا « مشت » صفت انسان بر پا خواسته و معترض است . حال آنكه دماوند خاموش است و قلبی منجمد دارد .

4- زیرا می خواهد « از دم ستوران و این مردم نحس دیو مانند وارهد » و از مصاحبت و همنشینی با مردم دیو سیرت بیزار است .

5- « ورم » استعاره از « برآمدگی كوه دماوند » است كه شاعر آن را نتیجه ی آماس دل منجمد و دردمند زمین می داند . « كافور » استعاره از « برف » برای التیام و كاهش ورم می باشد .     6- شاعر یا هر انسان آزادیخواه دیگر كه جانش در آتش مبارزه سوخته است .              8- دماوند نماد آزادیخواهان ، دردمندان و روشنفكرانی است كه انزوا و سكوت اختیار كرده اند ، اگرچه آتش آزادیخواهی در دل و جانشان شعله ور است ( خود شاعر نیز می تواند باشد ) .خودآزمایی درس بیستم    صفحه 89

1-« صفات مثبت » : بی باك ، صبور ، قهرمان ، فروتن ، بی چشم داشت نوزش ، بی نیاز از آب و . . .       

     « صفات منفی » : بی برگ و بار ، بی بهره از شوق و شور جوانه زدن و شكفتن ،   بی ثمر ، بی گل و . . .

2- بید              3- خیال      4- كشور سبز آرزوها ، چشمه ی موّاج و زلال نوازش ها ، امیدها و انتظار ، سرزمین نجات . . . ( پراگراف اوّل صفحه ی 97 )

5- حضرت علی (ع) – سر در چاه فرو بردن و گریستن ایشان و نیز ناله هایشان در نخلستان های كوفه .

6- حصار عبوس غربت – پراونه ی شوق – كاسه ی فهم های پلید – لبخند نوازش – مشت خونین بی تاب قلب – باران غیبی سكوت – دامن حریر الهه ی عشق .

7-« مزرع سبزفلك دیدم و داس مه نو // یادم از كِشته ی خویش آمد وهنگام درو »       ( حافظ )            8-مهتاب

9- زندگی شهری را زشت و پلشت و پریشان كه نظمی عاقلانه آن را از عواطف و احساسات تهی كرده است . رندگی روستایی كه شاعرانه و پاك و معصومانه است . و ادراك مصلحت بین عقلی در آن راه ندارد .

10- شب ها به مهتاب روشن است و یا به قطره های درشت باران ، ستاره ، مصابیح آسمان .

 


  خودآزمایی درس بیست ویكم   صفحه  96

1- وحدت دشمنان در باطل خود و تفرقه ی مسلمین در حق خود .

2- سرپیچی از جهاد به بهانه ی سردی یا گرمی هوا ( صفحه 171 – پراگراف دوم : اگر در تابستان شما را بخوانم ، می گویید هوا سخت گرم است . . . )

3- با طرح مسائل فرعی اوضاع را پیچیده و دشوارتر می كنید .    4- مرجع ضمیر « ش » در جمله ی قبل آمده است : « آن را كه فرمان نبرند »       « فرمانده = امام علی (ع) »

5- مفعول است ( كشته و خسته ای برجای ننهاده . . . )    6-  ( ای نه مردان به صورت مرد ، ای كم خردان ناز پرورد ) / ( چه جای ملامت است كه در دیده ی من شایسته ی كرامت است )

7-  آنكه از غم چنین شكست خفّت باری بمیرد .   8-  تفرقه و خوارمایگی و شانه خالی كردن از زیر بار مسؤلیّت جهاد .

9-  به خدا سوگند با مردمی در آستانه ی خانه اشان نكوشیدند ، جز آنكه جامه ی خواری بر آنان پوشیدند . خودآزمایی درس بیست ودوم صفحه99

1-حجاب ظلمت از آن بست آب خِضر كه گشت           ز شعر حافظ و آن طبع همچمن آب ، خجل

    آبی كه خِضر حیات از او یافت // در میكده جو كه جام دارد

                         ( ر.ك صفحه 263 حافظ نامه خرّمشاهی )

2-همچنان كه جرقّه ای برای آتش زدن و سوختن شهر امپراطوران كافی است ، گفته شور انگیز تو نیز این شاعر آلمانی را در تب و تاب افكنده است .

3- هیچكدام را نمی توان پوشیده و پنهان نگاه داشت .        4-  سطر پنجم صفحه ی 175 ( بخش تقلید ) حافظ خویش را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست . . .

5-  دلارام در بر دلارام جوی // لب از تشنگی خشك برطرف جوی     ---      آتش است این بانگ نای نیست باد // هر كه این آتش ندارد نیست بادخودآزمایی درس بیست وسوم   صفحه  106

1- مهتاب – شب تاب – سحر – صبح – خار – گل – آب

2- آرزوهای بر باد رفته – غم حاصل از غفلت مردم – پای مجروح و آبله گون

3- نه تنها دری به روی او گشوده نمی شود بلكه ویرانی خانه ها نیز در نظر او آشكارتر می شود . رنج حاصل از غفلت مردم و نابسامانی جامعه او را نا امیدتر    می كند . / ( اوضاع نابسامان اجتماعی) می تواند منظور نویسنده باشد .

4- مردی كه با خستگی روحی و جسمی با كوله باری بر دوش مردم دهكده ایستاده و روایت اندوهناكش را تكرار می كند .

5-  نازك آرای تن / پای آبله / قوم به جان باخته / مبارك دم / خفته ی چند      6- نگران با من ، استاده سحر / صبح می خواهد از من

7- « دست ساییدن » كنایه از جستجو برای چیزی ( جستجوی كورمال كورمال ) /  « پای آبله ماندن » كنایه از رنجور شدن و ناتوان شدن .خودآزمایی درس بیست وچهارم صفحه    118

1- خوان هشتم یا داستان های شاهنامه  

2- شاهنامه ( وشعر خود را ) را وسیله ی سنجشن مهر و كینه و روایت درد می داند و نوشته های دیگران را بی عیار و بی ارزش و خالی و بدون درون مایه می داند .

3- بی شرمی لازم برای كندن چنان چاهی را بیان می كند . بی شرمی كندن چاه مثل عمقش بی انتها و ناباورانه است . 

4- عمیق و پهناور و با نیزه هایی كه بر دیواره و كف آن تعبیه شده بود .      5- « كلید » استعاره از لبخند رستم / « مروارید » استعاره از دندان های او

6-  آتشین پیغام / سكوت ساكت و گیرا / پاك آیین / خیس خون داغ / خروش چشم / چاهسار گوش / نای بی همتا . . .

7- جنگ با شیر بیشه / تشنگی / جنگ با اژدها / رویارویی با جادوگر / گرفتار كردن « اولاد » دیو / رویارویی با « ارژنگ » دیو / نبرد با « دیو سپید »خودآزمایی درس بیست وپنجم  صفحه  124

1-در هر دو شعر سرتاسر طبیعت جلوه و آییه ی وجود خداست ( در شعیر آب را گِل نكنیم : پس از توصیف روستایی آرمانی می گوید : « بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست » و خدایی كه در این نزدیكی است لای این شب بو ها  . . . )

2- از مصراع « من نمی دانم » تا مصراع « چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید» .

3- آب ، گِل ، روشنی كه سایر عناصر شعر به نوعی با آنها در ارتباط اند ( آب و گِل: درخت ، سرو ، علف ، چشمه ، موج ) ( روشنی : آسمان ، نور ، خورشید ) سایر كلمات و عناصر مهم این شعر عبارتند از : شقایق ، گل سرخ ، دانایی ، نیلوفر… 

4- واقعی ( اهل كاشانم ) / خیالی ( هیجان ها را پرواز دهیم ) / نمادی ( میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم )

5- « گاه گاهی قفسی می سازم . . . » تا « خوب می دانم ، حوض نقّاشی من بی ماهی»      6- ( تكّه نان ) ، ( سر سوزن )       

7- همه ی آنها را جلوه ای از وجود خدا و مرتبط با انسان می داند / شب بو نماد كوتاهی ، كاج نماد بلندی

8- از مصراع « من نمازم را وقتی می خوانم » تا مصراع « پی قد قامت موج »خودآزماییصفحه 126

1-شرایط نا مساعد اجتمایی و سیاسی مانع بروز خصلت های نیك مردم بود . مردم نمی توانستند عشق خود را به ایشان ابراز كنند .

2- آب – دریا / شب – فردا / بهار – علف       3- می تواند استعاره از وطن استبداد زده ی قبل از انقلاب اسلامی باشد .      4- نمادی

   خودآزمایی درس بیست وششم    صفحه 137

1-داشتن عینك / كراوات ، تعلیمی . . .

2- داستان به روایت اوّل شخص مفرد نوشته شده و راوی آن دانش آموزی كلاس پنجم ابتدایی و در واقع رسول پرویزی است / زمان حدود سالهای 1311 ( پرویزی متولد سال 1300 و متوفّی به سال 1356 است .) مكان شیراز- محل تولد نویسنده بوشهر است .

3- باد دقّت عینك را از جعبه بیرون آورد و آن را به چشمش گذاشت ، دسته ی سیمی را به پشت گوش راست گذاشت و نخ قند . . .

4- لحظه ای كه نخستین بار ، راوی ، عینك بر چشم می گذارد و چیزهایی را می بیند كه پیش از آن ندیده بوده است .

5-به كار بردن جملات بلند / توصیف دقیق جزئیّات / استفاده از گویش عامیانه / نثر ساده و شكسته

6- الف: ( سن و سال ) // ب: ( صحنه ی تئاتر ) // ج: ( نوعی حشره ی آفت زای گیاهی)  

7- می خواستی زودتر بگی ( بگویی ) / مگه ( مگر ) اینجا دسته ی هفت صندوقی آوردن ( آورده اند )خودآزمایی درس بیست وهفتم     صفحه 143

1-از زبان اوّل شخص مفرد ( كودك دبستانی / احتمالا خود نویسنده )

2- حفظ زبان ملّی

3- اهمّیّت حفظ زبان ملّی و حكم دشمن را كه از این پس هیچ كس نباید به زبان ملّی خود شخن بگوید .و بنویسد ( اجبار مردم به سخن گفتن به زبان بیگانه ) .

4- وطن پرستی / مبارزه با دشمن     5- نوشتن جمله ی « زنده باد میهن » به وسیله ی معلّم .    6- هنگامی كه وسیله ی وحدت ملّی در برابر تهاجم بیگانگان باشد .

7- آگاهی از اینكه معلّم ، فردا آنها را ترك خواهد و دیگر كسی نیست كه زبان ملّی و میهنی آنها را تدریس كند .

8-  هنگامی كه بدون اطّلاع كسی ، قصد انجام كاری درباره ی او داشته باشند ( در غیاب كسی برای او نقشه ای طرّاحی كرده باشند ) .

نوع مطلب : کنکور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
احمد ورمزیاری
یکشنبه 7 دی 1393
سه شنبه 7 دی 1395 11:14 ب.ظ
خیلی ممنونم
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
کسب درآمد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic
عینک طرح miu miu مدل گراس

توضیحات بیشتر

قیمت: 30000 تومان
تاپ لاغری هات شیپر

توضیحات بیشتر

قیمت: 30000 تومان
ست ۵تایی کارد پنیر خوری

توضیحات بیشتر

قیمت: 30000 تومان
اسپری جادویی ضد بخار

توضیحات بیشتر

قیمت: 10000 تومان
ریش تراش شارژی Apple

توضیحات بیشتر

قیمت: 28000 تومان
پنل مطالعه LED

توضیحات بیشتر

قیمت: 25000 تومان
چرخ گوشت دستی خانگی

توضیحات بیشتر

قیمت: 25000 تومان
اسباب بازی قایق بخار

توضیحات بیشتر

قیمت: 15000 تومان
چراغ خواب کفشدوزک

توضیحات بیشتر

قیمت: 73000 تومان
ساعت مچی دخترانه نگین دار چنل

توضیحات بیشتر

قیمت: 20000 تومان
قالب تخم مرغ اب پز Eggies

توضیحات بیشتر

قیمت: 20000 تومان
کمربند عروسکی سیت پتز

توضیحات بیشتر

قیمت: 65000 تومان